Pakalpojumu piegāde un apmaksas nosacījumi


1. Pakalojuma apraksts

1.1. SIA DATACLUB (turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs) nodrošina Jums (turpmāk tekstā Klients) virtuālo serveru, hostinga, izdalīto serveru un citu pakalpojumu īri pret atlīdzību.

2. Pieteikšanās pakalpojumam un pakalpojuma plāna maiņa


2.1. Aktuālais Pakalpojuma izcenojums un apraksts skatāms Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://dataclub.lv.

2.2. Pieteikšanās pakalpojumam notiek elektroniskā veidā, Klientam aizpildot reģistrācijas formu un apstiprinot Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, kam seko apstiprinājuma e-pasta nosūtīšana uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

2.3. Aizpildot pieteikumu formu, Klients apstiprina, ka ievadītie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Klientam pakalpojuma sniegšanu.

2.4. Pieteikuma formā norādītie e-pasti turpmāk tiek uzskatīti par Klienta oficiālajiem e-pastiem, no kuriem Pakalpojuma sniedzējs pieņem pieteikumus Pakalpojuma plāna maiņai, neskaidrību un citu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Pakalpojuma nodrošināšanu.

3. Maksa un maksājumu kārtība

3.1. Klientam rēķins tiek izrakstīts pamatojoties uz reģistrācijas datiem par Klientam sniedzamo Pakalpojumu, tā apjomu un saskaņā ar attiecīgajā laika periodā spēkā esošajiem Pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem. Rēķins tiek Klientam nosūtīts reizi mēnesī vai retāk, ja Klients apmaksā pakalpojumu uzreiz par ilgāku laika periodu kā viens mēnesis.

3.2. Visus rēķinus un ar rēķiniem saistītos ziņojumus Pakalpojuma sniedzējs izsūta Klientam uz Klienta Pakalpojuma pieteikumā uzrādīto elektronisko pasta adresi.

3.3. Ja Klientam nedarbojas e-pasta adrese vai Klients nav saņēmis rēķinu e-pasta sistēmas traucējumu dēļ, tad Klientam ir pienākums rēķinu izdrukāt no Pakalpojuma sniedzēja mājas lapas https://dataclub.lv/lv/account

3.4. Klients apņemas veikt rēķina apmaksu, rēķina norādītajā apmaksas termiņā.

3.5. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad tas ienācis Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā (Apmaksas, kas tiek veiktas ar bankas pārskaitījumu tiek apstrādātas piecu darba dienu laikā).

3.6. Par katru nokavēto dienu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt soda naudu 0.5% apmērā no rēķinā norādītās summas.

3.7. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc soda naudas un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas.

3.8. Gadījumos, kad Klients neveic maksājumu noteiktajā kārtībā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības trešajām personām. Klientam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu.

4. Klienta tiesības un pienākumi


4.1. Klientam saņemot piekļuves informāciju sistēmai vai pakalpojumam ir pienākums šo informāciju nomainīt, kā arī klients nedrīkst izpaust trešajai personai viņam piešķirto pieslēguma vārdu un paroli un nes pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa pieslēguma vārdu un paroli (turpmāk tekstā Konts).

4.2. Klients apzinās un piekrīt, ka Pakalpojuma un ar to saistīto iespēju izmantošana ir Klienta brīva izvēle un paša atbildība. Klients ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata Interneta tīklā un publicē globālā mērogā, un par jebkuru rīcību, ko viņš veic saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu Līguma darbības laikā. Klients apņemas izmantot savu Kontu uz Pakalpojuma sniedzēja servera legālas informācijas izplatīšanai, ar savu tiešu vai netiešu rīcību neradot zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam vai citiem servera lietotājiem.

4.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības bloķēt klientam piešķirto kontu un neatgriezt iemaksāto naudu, ja klients nav nomaksājis laikā rēķinu vai klients ir pārkāpis datu centra DATACLUB noteikumus – noteikumi uzskaitīti zemāk(punkts 8.).

4.4. Ja Klientam vairāk nav nepieciešams Pakalpojums, Klientam par to jāinformē Pakalpojuma sniedzējs 20 dienas iepriekš. Pakalpojuma izbeigšanas pieteikuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad Klients ir informējis Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma izbeigšanu uz e-pastu info@dataclub.lv vai pastu, un ir saņēmis apstiprinājumu par pakalpojuma izbeigšanu.

4.5. Naudas atgriešana par atceltu pakalpojumu iespējama 14 dienu laikā pēc rēķina apmaksas un saņemšanas, ja nav pārkāpti datu centra DATACLUB noteikumi – noteikumi uzskaitīti zemāk(punkts 8.).

5. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

5.1. DATACLUB SIA nes atbildību tikai par serveru un tīkla iekārtu fizisko drošību.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs pēc iespējas ātrāk novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Pakalpojuma sniedzēja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā.

5.3. Savu iespēju robežās pakalpojuma sniedzējs nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.

5.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma, ja Klients nav savlaicīgi samaksājis rēķinus.

5.5. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības atteikties no pakalpojuma sniegšanas, neminot atteikuma iemeslu.

6. Nepārvarama vara

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par saistību izpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, globāli interneta darbības traucējumi.

7. Citi noteikumi

7.1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek risināti pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.

7.2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. DATACLUB patur tiesības mainīt vai pievienot papildus noteikumus nebrīdinot par to lietotājus.

8. Datu centra DATACLUB noteikumi

8.1. Datu centrā DATACLUB aizliegts:

§ Izvietot vīrusus vai jebkādu ļaunprātīgu programmatūru;

§ Darbības, lai uzlauztu vai bloķētu interneta tīkla mezglus;

§ Sūtīt mēstules-spam ziņojumus;

§ Izveidot proxi serverus, lai veidotu parazītisku vai viltus trafiku;

§ Izvietot aicinājumus gāzt pastāvošo varu vai atbalstīt šādus aicinājumus;

§ Izvietot erotisku vai pornogrāfiju saturošus materiālus;

§ Preces vai pakalpojuma reklāma ar apzināti nepatiesu raksturu;

§ Izvietot rasistisku vai nacionālistisku informāciju, kas jebkādā veidā aizskar cilvēka nacionālo piederību;

§ Publicēt jebkurus materiālus, kas pārkāpj autortiesību likumu (tai skaitā atsauces un norādes uz šādiem avotiem vai failu apmaiņas programmām);

§ Resursu vai informācijas izvietošana, jūsu vai jūsu klientiem piedāvāto pakalpojumu klāstā, kas veic darbības, lai apietu vai pārkāptu Latvijas Republikas likumdošanu un vai Eiropas Kopienas normatīvos aktu;

8.2. Ja tiek pārkāpts kāds no augstāk minētajiem punktiem, atkarībā no pārkāpuma smaguma, biežuma un atteikšanās ievērot šos noteikumus, jūsu servera resursus var tikt bloķēta bez atjaunošanas iespējas (izdzēsts), un pakalpojuma maksa atgriezta netiek.
© All Rights Reserved. SIA DATACLUB
Krāslavas iela 14-2, Rīga, LV-1003